Dansk-islandsk handelskammer – Vedtægter

1. art.

Foreningens navn og domicil

Foreningens navn er “Dansk-Islandske Handelskammer”. Foreningen har domicil hos Islands Handelskammer i Reykjavik.

2. art.

Formål og opgave

Foreningens formål er at styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Foreningen vil søge at samarbejde med de foreninger på Island og i Danmark, som har lignende opgaver. For at fremme dette formål vil foreningen efter evne og forhold afholde oplysende møder, konferencer, og formidle oplysninger om erhverv, investerings- og handelsmuligheder i Danmark og på Island. Nyhedsbrev om aktiviteterne skal udkomme mindst to gange om året.

Foreningen vil endvidere søge at tilgodese medlemmernes interesser overfor myndighederne i Danmark og på Island.

3. art.

Medlemmer

Medlemmer kan være personer, firmaer og institutioner på Island eller i Danmark, som vil fremme foreningens formål. Hvert medlem har en stemme på foreningens møder. Stemmeret bortfalder, hvis kontingent ikke har været betalt. Udmeldelse af foreningen skal være skriftlig og regnes fra begyndelsen af næste regnskabsår. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis de modarbejder foreningens formål.

Generalforsamlingen kan vælge æresmedlemmer efter indstilling  fra foreningens bestyrelse. Æresmedlemmer har adgang til foreningens møder men ikke stemmeret.

4. art.

Økonomi

Foreningens aktiviteter finansieres af medlemskontingentet, som fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger af sin midte to revisorer til at gennemse og påtegne foreningens regnskaber. Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

5. art.

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af 9 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen ansætter en forretningsfører, som har ansvaret for foreningens daglige arbejde.

6. art.

Bestyrelsesmøder

Formanden og ved hans forfald, næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmødet er lovligt, hvis det er lovligt indkaldt, og hvis mindst fire bestyrelsesmedlemmer deltager. Ved stemmelighed er formandens og ved hans forfald, næstformandens, stemme afgørende.

7. art.

Tegning

Kammerets formand og forretningsfører tegner foreningen.

8. art.

Generalforsamling

Foreningens generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Der skal udsendes meddelelse om dens afholdelse samt dagsorden med mindst to ugers varsel.

Følgende punkter skal være på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Årsregnskabet
  4. Lovændringer
  5. Valg af  a. formand og b. andre bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af to revisorer
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

9. art.

Møder

Foreningens almene møder skal meddeles skriftligt med passende varsel.

10. art.

Ændring af vedtægter

Foreningens love kan kun ændres på en generalforsamling. Forslag til lovændringer skal forelægges bestyrelsen mindst tre uger før generalforsamlingen. Alle forslag om ændringer af foreningens love skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og underskrives af forslagsstilleren/ne. Det samme gælder om nedlæggelse af foreningen. Beslutning om lovændringer eller nedlæggelse af foreningen skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Hvis foreningen nedlægges, skal eventuelle aktiver tilfalde foreninger eller institutioner, som har til formål at fremme forretningsforbindelser mellem Island og Danmark.